Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Monthly, Three Monthly and Yearly Pass

(१) त्रैमासिक पास योजना :

दैनंदिन एकाच मार्गावर नोकरी,व्यवसाय व अन्य कारणांमुळे प्रवास करणारा प्रवासी महामंडळाकडे आकर्षित व्हावा या हेतूने महामंडळाने त्रैमासिक पास योजना सुरु केलेली आहे़त्रैमासिक पास योजनेची ठळक वैशिष्टये पुढील प्रमाणे :
१. सदर योजना एकाच मार्गावर सातत्याने प्रवास करणार्‍या प्रवांशाकरीता लाभदायक़
२. या योजनेअंतर्गत पास धारकास जवळजवळ ५०% प्रवास भाडे सवलत देण्यात येते़
३. योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या नागरीकांना / प्रवाशांना विहीत नमुन्यातील अंर्ज तपशिलासह नजिकच्या बस स्थानकावर सादर करणे आवश्यक आहे़ सदर अंर्जावर पासपोर्ट आकाराचा फोटो लावणे आवश्यक आहे़
४. पास घेऊ इच्छिणार्‍या नागरीकांना २ पासपोर्ट आकाराचे फोटो व रुपये ५/- देऊन ओळखपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे़
५.ओळखपत्र प्राप्त झाल्यावर अर्जधारकाने पासाची मागणी केलेल्या मार्गाकरीताच ५० दिवसांचे परतीचे भाडे महामंडळाकडे जमा केल्यास त्यास ३ महिन्याचा कालावधी अंसलेला पास देण्यात येईल़
६. सदर पास शहरी,साध्या व निमआराम सेवांकरीता अंनुज्ञेय राहिल़ निमआराम सेवेच्या पासाकरीता निमआराम भाडे दर पत्रकानुसार पासेसचे मुल्य निश्चित करण्यात येते़
७. सदर योजनेची अधिक माहिती व तपशिल महामंडळाच्या सर्व बस स्थानकांवर उपलब्ध आहे़
८. साधी बस सेवा धारकांस निमआराम बस सेवेद्वारे प्रवास अंनुज्ञेय आहे़ या करीता पास धारकाने प्रवास मार्गाच्या साधी व निमआराम बस भाडयाच्या फरकाची रक्कम वाहकांकडे अंदा करुन तेवढया रक्कमेचे प्रवास तिकीट घेणे आवश्यक आहे़

(२) मासिक पास योजना :

सदर योजने अंतर्गत २० दिवसांचे परतीचे प्रवासभाडे आकारणी करुन एक महिना ३० दिवसांचे कालावधीचा परतीचा पास देण्यात येतो़ या योजनेच्या अंटी,शर्तीया त्रैमासिक पास योजनेप्रमाणेच अंसुन या योजनेअंतर्गत प्रवाशांना सुमारे ३३. ३३% प्रवास भाडे सवलतीचा लाभ होतो़ सदर योजने अंतर्गत पास प्राप्त करण्याची पध्दतीसुध्दा त्रैमासिक पास योजने प्रमाणेच आहे़ तथापि,या योजनेअंतर्गत पास धारकांस ज्या सेवेचा पास अंसेल त्या सेवेद्वारे प्रवास अंनुज्ञेय आहे़

(३) वार्षिक सवलत कार्ड योजना :

रा़ प सेवेकडे अधिक प्रवासी आवृत्र्ष्ट व्हावे म्हणून वार्षिक सवलत कार्ड योजनासुरु करण्यात आली आहे़
या योजनेची ठळक वैशिष्टो खालिल प्रमाणे आहेत़
१. वार्षिक सवलत कार्डाचे मुल्य रुपये २००/- कोणत्याही आगारात जमा करुन प्रवाशास सदर कार्ड घेता येते़ त्यावर प्रवाशाचा फोटो व इतर तपशिल अंसतो़
२. प्रवासात वाहकाला हे कार्ड दाखविल्यावर साध्या व निमआराम (जनता,मिनी व शहरी सेवा वगळून) प्रवास भाडयात प्रवाशाला १०% सुट देण्यात येते़ मात्र प्रवास १८ कि़ मी़ पेक्षा अधिक अंसणे आवश्यक आहे़ सवलतीनंतर येणारे प्रवास भाडे रुपयाच्या उच्च पटीत आकारण्यात येते़
३. या कार्डाची वैधता १ वर्ष कालावधीकरीता आहे़
४. कार्ड धारक प्रवाशाचा रा़ प प्रवासात दुर्देवाने अंपघाती मृत् यू झाल्यास, रा़ प महामंडळाकडून अंपघात प्रकरणात देत अंसलेल्या नियमित नुकसान भरपाईशिवाय अतिरीक्त नुकसान भरपाईएक लाख मृत प्रवाशाच्या वारसांस अंथवा नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तिस अंदा करण्यात येते़
५. प्रवास करताना कार्डधारकाने कार्ड स्वतः जवळ ठेवून वाहकांस तसेच तपासणी अधिकार्‍यास सदर कार्ड दाखविणे आवश्यक आहे़
६. कार्ड धारकास राज्य / आंतरराज्य मार्गावरील प्रवासासाठी सदर सवलत अंनुज्ञेय आहे़
७. कार्ड धारकास आरक्षण आकारात सवलत नाही़ त्याचप्रमाणे सदर कार्ड अंहस्तांतरणीय आहे़ प्रवासादरम्यान तपासणीसाठी कार्ड दाखविणे आवश्यक आहे़ अंन्यथा १०% प्रवासी सवलत फरकाची रक्कम वसुल करण्यात येते़ तसेच विनातिकीट प्रवासासाठी अंनुज्ञेय असलेला दंडही आकारण्यांत येतो़ कार्डधारक प्रवाशाला मधल्या थांब्यावर बसमध्ये जागा नसल्यास, आसनाची हमी नाही़ कार्डधारकांस आगाऊ आरक्षणासाठी रांगेत उभे न राहता प्राधान्याने तिकीट देण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे़
८. कार्ड हरविल्यास, नक्कल कार्ड दिले जात नाही वा कार्डाच्या उरलेल्या कालावधीचा परतावा दिला जात नाही़ मात्र, खराब झालेल्या कार्डाकरीता १०% सेवा आकार वसुल करुन दुसरे कार्ड दिले जाते़
९. कार्डाचा एक वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा नव्याने कार्ड घ्यावे लागते़
१०. वातानुकुलीत व्होल्वो,मिनी,शहरी,जनता या सेवांना सदर सवलत अंनुज्ञेय नाही़ तथापि मुंबईप्रदेशातील बी़ एम़ टी़ सी़ मार्गावरील सेवांकरीता (शहर स दृश्य)सवलत अंनुज्ञेय आहे़

आवडेल तेथे कोठेही प्रवास योजना:-

ठराविक कालावधीसाठी सलग प्रवास करणारा प्रवासी महामंडळाच्या सेवेकडे आवृत्र्ष्ट व्हावा आणि या प्रवाशाना प्रवास भाडे सवलत मिळावी या हेतूने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने ''आवडेल तेथे कोठेही प्रवास'' योजना अंमलात आणलेली आहे, या योजने अंतर्गत ४ व ७ दिवस कालावधीचा पास देण्यात येतो़या योजने अंतर्गत पासेसचे मुल्य प्रवासी हंगामानुसार निर्धारीत करण्यात आलेले असून हंगामाचा कालावधी पुढीलप्रमाणेः- गर्दीचा हंगाम-१५ ऑक्टोबर ते १४ जूऩ कमी गर्दीचा हंगाम-१५ जून ते १४ ऑक्टोबऱ

या योजनेची वैशिष्ठे :-

या योजनेअंतर्गत ७ व ४ दिवसाचे पास दिले जातात़ साध्या सेवा (साधी, जलद, रात्रसेवा, शहरी, जनतासेवा, मिनी, मिडीबस), निमआराम, व आंतरराज्य सेवेच्या (साध्या व निमआराम) बसेसना ही योजना लागू करण्यात आली आहे़ आंतरराज्य वाहतूकीवरील बसेससाठी दिला जाणारा पास साधी सेवा व निमआराम सेवेच्या बसेसमध्ये महाराष्ट्र राज्यातसुध्दा वैध राहील़ उच्च दर्जाच्या सेवेचा पास निम्न दर्जाच्या सेवेस वैध राहील़जसे, निमआराम बसचा पास साधी, जलद, रात्रसेवा, शहरी, जनतासेवा, मिनी व मिडी बसला वैध राहील़ या योजनेचे पास प्रवास सुरू होण्याच्या १० दिवस अंगोदर देण्यातयेईल़या योजनेअंतर्गत देण्यात आलेले पास नियमीत गाडीसोबतच कोणत्याही जादा बसमध्ये किवा पंढरपूर / आळंदी, गौरी गणपती, होळी, इत्यादि प्रसंगी सोडण्यात येणा-या जादा बसमध्ये किवा यात्रा बसमध्ये वैध राहतील़आवडेल तेथे कोठेही प्रवास पास धारकास जादा बसमध्ये किवा पंढरपूर / आळंदी, गौरी-गणपती, होळी इत्यादि प्रसंगी सोडण्यात येणा-या बसमध्ये किवा यात्रा बसमधून प्रवास करण्यास परवानगी दिल्याने ते पास धारक आहेत म्हणून त् यांना प्रवास नाकारू नये व जेणेकरून प्रवाशांना त्यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेऊन तशा सुचना संबंधित कर्मचा-यांना देण्यात आलेल्या आहेत़ सदर पासावर प्रवास करणा-या प्रवाशाना ते पासधारक आहेत म्हणून प्रवास नाकारू नये परंतु पास धारकांसाठी जादा अंथवा खास बस सोडण्यात येणार नाही़ गाडीतील आसनासाठी हमी देता येणार नाही़परंतु या योजनेतील पास धारकाना आसन आरक्षित करावयाचे अंसल्यास तो आपल्या बसमधील आसनाचे आरक्षण करू शकतो़त्यासाठी त्यास आरक्षणाचा प्रचलित आकार देऊन आरक्षणाचे तिकीट घ्यावे लागेल़या योजनेअंतर्गत प्रौढ पासधारकास ३० किलो पर्यंत व मुलास १५ किलोपर्यंतचे सामान विनाआकार नेता येईल़ प्रत्येक पासावर पासधारकाचा फोटो लावणे आवश्यक राहील़पासावर पंचींग पध्दत सुरू करण्यात आली आहे़त्यामुळे वाहकाने प्रवासाच्या तारखेच्या अंकाची टिकली पडून छिद्र पडेल अंशा पध्दतीने पंच करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत़एक वेळ पंच केलेला पास पुन्हा पंच करण्याची आवश्यकता नाही़पासावरील प्रवासाच्या तारखेस पास पंच केलेला अंसला तरी पासाच्या मुदतीत प्रवासी प्रत्येक दिवशी कोणत्याही मार्गावर कितीही वेळा त्या पासावर प्रवास करू शकेलराप / वाह / सामान्य - ८८ / ८०७२ दिनांक २. ११. १९९८ - वाहतूक खाते परिपत्रकक्रमांक ३०/१९९८ अंन्वये दिलेल्या सुचनांनुसार घरातील नातलगाचा मुत्यू, भुवंत्र्प, आग लागणे, अतिवृष्टी, महापूर नैसर्गिक आपत्ती इत्यादी कारणांमुळे पासधारकास पास रद्द करावयाचा अंसल्यास व त्याने तसे प्रवासाच्या तारखेपुर्वी पुराव्यासह कळविले अंसल्यास प्रत्येक पासामागे रू़ १०/- सेवा शुल्क वसुल करून उर्वरीत रकमेचा त्यास परतावा देण्यात येतो़ परंतु अंशा बाबतीत सदर पासावर पुढील तारखेस प्रवास करण्याची प्रवाशाची इच्छा अंसल्यास त्याचा जुना पास रद्द करून त्याला नवीन पास देण्यात यावा, अंशा प्रकरणी सेवा शुल्क आकारू नये़यासाठीचे अधिकार विभागीय वाहतूक अधिकारी / आगार व्यवस्थापक यांना देण्यात आलेले आहेत़वाहतूक खाते परिपत्रक क्रमाक ३९/२००६ - राप / वाह/ चालन / सा़ ८८ / ६७१० दिनांक९ ऑक्टोबर, २००६ अंन्वये जर एखादा प्रवासी अंचानक आजारी झाला व त्यास प्रवास करणे शक्य नसेल आणि त्याने तसा वैद्यकिय दाखला सादर केल्यास त्यास हा पास रद्द करताना पुर्वी घेत अंसलेले सेवा शुल्क रू़ १०/- आकारून पास रद्द करवा, जर त्या प्रवाशाची नंतर प्रवास करण्याची इच्छा अंसेल व त्याने तारीख बदलून किवा नवीन पास मागितल्यास त्यास जुना पास रद्द करून नवीन पास देण्यात येईल़जुना पास रद्द करून नवीन पास देताना सेवा शुल्क आकारू नये़सदरचे अधिकार हे पुर्वी प्रमाणेच विभागीय वाहतूक अधिकारी / आगार व्यवस्थापक यांना देण्यात आलेले आहेत़ पास हरविल्यास त्याचे ऐवजी दुसरा पास देण्यात येणार नाही त्यामुळे हरविलेल्या पासावर या योजनेखाली प्रवास करता येणार नाही, तसेंच नक्कल (डुप्लीवेत्र्ट) प्रत पास मिळणार नाही़सदर हरविलेल्या पासाचा कोणताही परतावा मिळणार नाही़

मासिक,त्रैमासिक पास/वार्षिक सवलत कार्ड/आवडेल तेथे प्रवास/प्रासंगिक करार यांची मागणी करण्याची व प्राप्त करण्याची कार्यपध्दती़

 
अ.क्र. विभागाकडून /कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा सेवा पुरविण्यासाठी सादर करावयाची कागदपत्रे आवयक कागदपत्रांची पुर्तता केल्यानंतर किती कालावधीत सेवा पुरविली जाईल सेवा पुरविणारा अधिकारी / कर्मचारी सेवा विहीत कालावधीत पुरविली न गेल्यास ज्यांच्याकडे तक्रार करता येईल तो अधिकारी व त्याचा दुरध्वनी क्रमांक
त्रैमासिक पास योजना विहीत नमुन्यातील अर्ज,२ पासपोर्ट आकाराचे फोटो,पासाचे मुल्याची रक्कम मागणी केल्यावर तात्काळ पास देण्यात येतो़ संबधित आगार व्यवस्थापक विभाग नियंत्रक
मासिक पास योजना विहीत नमुन्यातील अर्ज,२ पासपोर्ट आकाराचे फोटो,पासाचे मुल्याची रक्कम मागणी केल्यावर तात्काळ पास देण्यात येतो़ संबधित आगार व्यवस्थापक विभाग नियंत्रक
आवडेल तेथे प्रवास विहीत नमुन्यातील अर्ज,२ पासपोर्ट आकाराचे फोटो,पासाचे मुल्याची रक्कम मागणी केल्यावर तात्काळ पास देण्यात येतो़ संबधित आगार व्यवस्थापक विभाग नियंत्रक
वार्षिक सवलत कार्ड विहीत नमुन्यातील अर्ज,२ स्टॅम्प आकाराचे फोटो,रुपये २००/- मागणी केल्यावर तात्काळ सवलत कार्ड देण्यात येते़ संबधित आगार व्यवस्थापक विभाग नियंत्रक
प्रासंगिक करार विहीत नमुन्यातील अर्ज व प्रासंगिक कराराची रक्कम मागणीनुसार बस उपलब्ध करुन देण्यात येते़ संबधित आगार व्यवस्थापक विभाग नियंत्रक
जादा,यात्रा,बाजार
वाहतुकीकरिता बसेसच्या मागणीबाबत
मौखिक मागणी उपलब्धतेनुसार बस पुरविण्यात येते़ संबधित आगार व्यवस्थापक विभाग नियंत्रक