Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Citizens Charter

नागरिकांची सनद

रस्ते प्रवासी वाहतूक या व्यवसायाचे नागरिक जीवनमानाशी असलेले अतूट नाते लक्षात घेवून,राष्ट्राचा /नागरिकांचा सर्वांगीण उत्कर्ष या हेतूने केंद्र शासनाने रस्ते परिवहन महामंडळ कायदा १९५० पारीत करुन,रस्ते प्रवासी वाहतूक व्यवसायाकरीता प्रत्येक राज्यात एक स्वतंत्र रस्ते प्रवासी वाहतूक महामंडळ कार्यान्वित करण्याची तरतूद केलेली आहे़. त्यास अंनुसरुन राज्यातील नागरिकांकरीता सूसुत्र,किफायतशीर,गतीमान व कार्यक्षम रस्ते प्रवासी वाहतूक सेवेचे जाळे निर्माण व्हावे याकरीता महाराष्ट्र शासनाने,महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची निर्मिती केलेली आहे़. राज्याच्या आर्थिक सामाजिक विकासाकरीता प्रवाशी वाहतूकीचे महत्व विचारात घेवून राज्य शासनाने राज्यातील रस्ते प्रवाशी वाहतुकीबाबत पुरोगामी / विकसनशील धोरणात्मक निर्णय घेवून सन १९७४ मध्ये राज्यातील रस्ते प्रवाशी वाहतुकीची राष्ट्रीयकरणाची योजना पूर्ण करुन राज्यातील रस्ते टप्पा प्रवासी वाहतुकीचे एकाधिकार एसटी महामंडळास प्रदान केलेले आहेत़. परिणामी, महामंडळाकडून प्रवाशांकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या सोयी सुविधा व सेवा यांची माहिती जनतेस मिळावी हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे,तरी महामंडळांच्या कार्याबाबतची माहिती जनतेस मिळावी या हेतूने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने ''नागरिकांची सनद'' प्रकशित केलेली आहे़ यामुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अधिक कार्यक्षम,गतीमान,ग्राहकाभिमुख व पारदर्शक होण्यास मदत होईल़ कार्यक्षम वाहतुक सुविधा निर्माण व्हावी याकरिता मध्यवर्ती कार्यालय,३१विभागीय कार्यालये, ३ मध्यवर्ती कार्यशाळा ,२५० आगारे,३ प्राशिक्षण केंद्र, ९ टायर पुनःस्तरीकरण केंद्र,५६८ बसस्थानके,३६३९ प्रवाशी निवारे व सुमारे १०४००० कर्मचारीवर्ग अशी अवाढव्य यंत्रणा निर्माण केलेली आहे़ महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नागरिकांना कार्यक्षम दळण-वळण सुविधा निर्माण व्हावी याकरिता,''गांव तेथे रस्ता'',हे धोरण अंगिकारलेले आहे़ या धोरणास पूरक ''रस्ते तेथे एस़ टी़ '' अंसे धोरण महामंडळाने अंगिकारलेले आहे़. त्याचप्रमाणे महामंडळाने ''बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय'' व प्रवाशांच्या सेवेसाठी यास अनुसरुन रस्ते प्रवासी वाहतुक सुविधा नागरिकांसाठी पुरविलेली आहे़. महाराष्ट्र शासनाचे प्रवाशी वाहतुक विषयक धोरण व त्यास अंनुसरुन महामंडळाने निर्माण केलेले प्रवासी वाहतुकीचे जाळे याचा हातभार राज्याच्या सर्वांगीण विकासावर झालेला असून,राज्याच्या विकासात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा मौलिक वाटा आहे.

  • M.S.R.T.C Structure of the Board of Directors of the Corporation.

The Board of Directors of the Maharashtra State Road Transport Corporation Act 1952 is constituted as per the provisions of section no.3. There is provision to appoint a maximum of 17 directors on the board of directors and the rules regarding the said appointment are as follows.


1)    Appointed 1 Chairman and 17 Directors.
2)   3 Directors are appointed by the Central Government and 14 are appointed by through the State Government.
1)  1 Vice Chairman and Managing Director.
2)  2 Government Directors from the officer class of the State Government.
3)  1 expert person in the field of Transport Management / Engineering / Economics, appointed through State Government.
4)  2 M.S.R.T.C. directors appointed by the State Government from among the representatives of the Corporation Trade Unions.
5)  8 Non-Government directors who are persons having experience and adequate knowledge in the field of industry and finance appointed by the State Government.
 
 

Board of Directors

1  Hon'ble Mr.Eknath Shinde   Hon'ble Chief Minister ( Transport ) Maharashtra State and Chairman M.S.R.T. Corporation
2 Mr. Vivek Bhimanwar,  I.A.S. Vice Chairman and Managing Director M.S.R.T. Corporation (Addl.Charge)
3 Shri. Parag Jain Nainutiya, I.A.S.    Director, Principal Secretary (Transport )  Home Department ,Government of Maharashtra and Director M.S.R.T. Corporation ( Represntative of State Government )
4 Shri. Vivek Bhimanwar, I.A.S. Director,  Transport Commissioner, Maharashtra State,Mumbai ( Represntative of State Government )
5 Shri. Satish Deshmukh, I.A.S. Director, Labour Commissioner, Maharashtra State,Mumbai ( Represntative of State Government )
6 Smt. Ity Pandey, I.R.T.S. Director, Chief Commercial Manager (PS), Central Railway, CSMT Mumbai ( Represntative of Central Government )
7 Mr. Paresh Kumar Goel, I.D.S. Director, Director ( Transport ) New Delhi ( Represntative of Central Government )