Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Yatra Services

म. रा. मा. प. महा. तर्फे महाराष्ट्रातील विविध विभागांमध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या यात्रांसाठी बससेवा पुरविली जाते. या यात्रांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे


विभाग अ.क्र यात्रेचे नांव यात्रेचे ठिकाण
बुलडाणा 1 रामनवमी उत्सव, गजानन महाराज संस्था शेगांव
  2 संत गुलाबबाबा यात्रा काटोल
  3 गजानन महाराज शेगांव
  4 बालाजी महाराज -
  5 अवलिया महाराज मोळा
  6 सखाराम यात्रा लोणी
  7 खंडोबा यात्रा सोनाटी
  8 पिंपळगांव देवी पिंपळगांव
  9 जिजामाता जन्मोत्सव सोहळा सिंदखेडराजा
  10 स्वामी विवेकानंद जयंती हिवराबुद्रुक
  11 अश्रुबा उत्सव जाफराबाद लोणार
  12 सखाराम महाराज इलोरा
  13 क्षेत्र जाळीचा देवयात्रा भोकरदन
  14 महासिध्द यात्रा धानोरा
  15 गजानन महाराज प्रकट दिन शेगांव
  16 क्षेत्र मुक्ताबाईयात्रा पोथळी
  17 चांगदेव यात्रा मुक्ताईनगर
  18 महाशिवरात्री यात्रा कोलवड, राजूर
  19 सैलानी बाबा यात्रा पिंपळगांव
धुळे 20 सप्तशृंगी देवी यात्रा शेगांव
जळगांव 21 सप्तशृंगी देवी यात्रा नांदूरी गड
  22 पाटणादेवी कालीमठ चाळीसगांव
  23 शिरागड देवी इदगाव
  24 जाईचा देव सावळतबारा
  25 सखाराम महाराज यात्रा अंमळनेर
  26 अंगारिका चतुर्थी पाशलय ता. येरंडोल
  27 अंगारीका चतुर्थी तरसोद
  28 शनी अमावस्या नस्तनपूर
  29 आषाढी एकादाशी पंढरपूर
  30 मुक्ताबाईकोथळी मुक्ताईनगर
  31 गौरी गणपती मुंबई मुंबई
  32 सप्तशृंगी देवी यात्रा नांदूरी गड
  33 पाटणादेवी कालीमठ चाळीसगांव
  34 मनुदेवी यात्रा ता. यावल
  35 रामरथ जळगांव
  36 अंगारीका चतुर्थी पाशलय ता एरंडोल
  37 अंगारीका चतुर्थी तरसोद
  38 भैरवनाथ यात्रा कमळगांव
  39 दत्त जयंती यात्रा चोरवड
  40 जयंत यात्रा चहाडी
  41 तुळजाबाई शेगोळा ता जामने
  42 मुक्ताबाई कोथळी
  43 उनपदेव यात्रा उनपदेव
  44 भैरवनाथ यात्रा सौखेडा, ता पाचोर
  45 पिंपळगांव देवी पिंपळगांव ता गोदवड
  46 माहिजीदेवी माहिजी ता पाचोरी
  47 मोतीमानादेवी सांडवादी
  48 मुजोबा यात्रा अंद्रावत ता यावल
  49 दत्तात्रय उत्सव डोंगरदे
  50 भैरवनाथ यात्रा थोरगव्हाण
  51 क्षैत्र मुक्ताबाई कोथळी
  52 महाशिवरात्री चांगदेव
  53 महाशिवरात्री वालझिरी
  54 महाशिवरात्री शिवधाम
  55 महाशिवरात्री कपिलेवर नीम
  56 महाशिवरात्री रामेवर
  57 महाशिवरात्री आमखेडा
  58 खंडोबा यात्रा पैत्र्जपूर
  59 सुकनाथ बाबा वडी, ता चोपडा
  60 अंगारीका चतुर्थी पाशलय ता एरंडो
  61 अंगारीका चतुर्थी परसोद, ता जळगांव
  62 शनी अंमावस्या नस्तनपूर
  63 चतुर्थी आडासा
  64 रामनवमी गडमंदीर रामटेक
  65 चैत्र पौर्णिमा हनुमान जयंती टाकळघाट
  66 परमपुज्य भैय्याजी महाराज यांची पुण्यतिथी निमित्त सावदी
  67 चैत्र कृष्ण पंचमी कुवारा भिवसन
 नागपूर 68 आषाढी एकादाशी पंढरपूर
  69 आषाढी पौर्णिमा धापेवाडा
  70 गुरु पौर्णिमा फेटरी
  71 नागपंचमी पंचमढी
  72 ताजाबाग उर्स हासनबाग
  73 देवीचे नवरात्र कोराडी
  74 धम्मचक्र प्रवर्तन दिक्षाभूमी ड्रगेन पॅलेस कामठी
  75 त्रिपूरा पौर्णिमा (कार्तिका) रामटेक व टाकळ घाट
  76 कार्तिक अमावस्या आंभोरा
  77 दत्त जयंती यात्रा बेलोना
  78 पौष मासे संकष्टी चतुर्थी आंदासाव टेकडी गणपती नागपूर
  79 प्रार्थना महोत्सव आनंदाश्रम सावंडी
  80 वसंत पंचमी विठ्‌ठल रुक्माईयात्रा धापवाडा
  81 महाशिवरात्री आंभोरा
  82 हजरतबाबा ताजूबीन उर्स वाकी
नांदेड 83 जगदंबा देवी पोहरा
  84 शंभू महादेव शिखर शिंगणापूर
  85 महाकाली देवी चंद्रपूर
  86 आषाढी एकादाशी पंढरपूर
  87 नागपंचमी औंढा नागनाथ
  88 नारळी पौर्णिमा माहूर
  89 गौरी गणपती मुंबई
  90 केदारनाथ केदारगुढ्‌ढा
  91 रेणुका देवी माहूर
  92 रत्नेवरी यात्रा वडैचुरी
  93 तुळजाभवानी दसरा तुळजापूर
  94 कार्तिक एकादाशी पंढरपूर
  95 हनुमान जयंती न्यूपा
  96 ज्ञानेवरी यात्रा आनंदी
  97 सखाराम महाराज लोणी
  98 हाजी सय्यद सरगडे सुलतान उर्स कंधार
  99 दत्त जयंती यात्रा माहूर
  100 खंडोबा यात्रा माळेगांव
  101 ठाकुरे बाबा माहूर
  102 मकर संक्रांत पंढरपूर
  103 नंदी महाराज  
  104 शेवंतीबाई उत्सव निवघा
  105 संत दासगंद महाराज गौरठा
  106 बौध्द धम्म परिषद दाभड दाभड
  107 गणपती यात्रा दाभड
  108 सती देवी यात्रा इस्लामपूर
  109 हनुमान यात्रा बाराशिव
  110 परभणी उर्स परभणी
  111 अर्धापुर उर्स अर्धापुर
  112 महाशिवरात्री औंढा नागनाथ
  113 परमेवर यात्रा हिमायत नगर
  114 सैलानी यात्रा बुलडाणा
नाशिक 115 पहिला श्रावणी सोमवार र्यंबकेवर सोमेवर, भिमाशंकर, मनमाड
  116 दुसरा श्रावणी सोमवार श्रावण
  117 तिसरा श्रावणी सोमवार त्र्यंबवेत्र्वर सोमवार
  118 चौथा श्रावणी सोमवार त्र्यंबवेत्र्वर सोमवार
  119 सोमवार पोळा सवैडोपा
  120 गौरी गणपती पालघर, मुंबई
  121 गणो आरती नाशिक, पुणे
  122 नवरात्र उत्सव सप्तशृंगी यात्रा चादवड
  123 कोजागिरी पौर्णिमा त्र्यंबक चांदवड, सप्तशृंगी गड
  124 गुढी पाडवा त्र्यंबवेत्र्वर
  125 रामनवमी शिर्डी नाशिक
  126 रामनवमी शिर्डी नाशिक
  127 सप्तशृंगी गड सप्तशृंगीदेवी पालखेड नादूरा
  128 जेजूरी जेजूरी
  129 उटी त्र्यंबवेत्र्वर
  130 शनिवर जयंती शनि शिंगणापूर, नस्तनपूर
  131 बुध्द पौर्णिमा नाशिक
  132 आषाढी एकादशी पंढरपूर
  133 खंडेराव महाराज यात्रा वडांगळी ता तिनन
  134 माघी जेजूरी यात्रा जेजूरी
  135 होळी उत्सव पेठ हरसूद
  136 मढी यात्रा पाथर्डी
  137 दत्तात्रय महाराज कथवलू वेत्र्ने
  138 कार्तिक एकादाशी त्र्यंबवेत्र्वर, पंढरपूर
  139 मांगीतुंगी सटाणा
  140 आळंदी यात्रा आळंदी
  141 चंपाअंष्टमी अंबेगांव
  142 दत्त जयंती शिर्डी
  143 यावंतराव महाराज यात्रा सटाणा
  144 संत ठाकुर सिंग महाराज मान पिंपळनेर वेंत्र्द्र पिंपळनेर
  145 संत निवृत्ती नाथ महाराज यात्रा त्र्यंबवेत्र्वर
  146 महाशिवरात्र त्र्यंबवेत्र्वर
पुणे 147 विठूबाईयात्रा दुखडनवाड
  148 नाईकबा यात्रा बनपुरी कराड
  149 चैत्र पंढरपूर यात्रा पंढरपूर
  150 येलवण जुवाईदेवी लाळवणजुगाई
  151 जोतिबा चैत्र यात्रा जोतिबा डोंगर
  152 जोतिबा पहिली जोतिबा डोंगर
  153 जोतिबा दुसरी प क ळ जोतिबा डोंगर
  154 बाळूमामा यात्रा आदनापूर
  155 जोतिबा तिसरी जोतिबा डोंगर
  156 चौथी जोतिबा यात्रा जोतिबा डोंगर
  157 सोमवती अंमावस्या जेजूरी
  158 एकादाशीचा काला कालालोणावळा
  159 शंभू महादेव शिंगणापूर
  160 चंद्र पौर्णिमा जेजूरी
सांगली 161 नाईकबा बनसुरी कराड
  162 विठोबा विठोबा
  163 खंडोबा मनसळी
  164 चैत्री पंढरपूर पंढरपूर
  165 जोर्तिलिंग जोतिबा
  166 दरिदेव मुंबई
  167 सिध्दनाथ परसुंडी
सातारा 168 नाईकबाबा बनपूरी पाटण कराड
  169 रामनवमी  
  170 रामनवमी  
  171 महाकाळी यात्रा महाकाळी
  172 आषाढी पंढरपूर यात्रा पंढरपूर
  173 संत लहानुजी महाराज टाकरखिंड
  174 तानापोळा  
  175 गणेशोत्सव  
  176 संत नागाजी महाराज पुण्यतिथी पारंडी
  177 राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मोझरी
  178 रुक्मीणी यात्रा कौडण्यपूर कौंडण्यपूर
  179 महाकाळ यात्रा सालोड
  180 रथ सप्तमी यात्रा कापसी
  181 महात्मा गांधी मेळावा पवनाळ
  182 महाशिवरात्री यात्रा वगा
  183 महाशिवरात्री कौटेवर
  184 महाशिवरात्री यात्रा पौडगा
  185 महाशिवरात्री यात्रा तालबडी
यवतमाळ 186 वृत्र्ष्णाजी महाराज मावंगा
  187 राम नवमी पोहरादेवी धामणगांव
  188 महाकाली चंद्रपूर
  189 भूजाजजी महाराज आजमनरा
  190 आषाढी एकादाशी पंढरपूर
  191 नारळी पौर्णिमा माहूर
  192 नवरात्री उत्सव माहूर
  193 खाटेवर जोडमोहा
  194 सखाराम महाराज लोणी लोणी
  195 फकीरजी महाराज माणिकवाडा
  196 श्री दत्त जयंती माहूर माहूर
  197 रामनंद महाराज पिंपळखाटी
  198 भागवत महाराज  
  199 चिंतामणी कळंब
  200 नानाजी महाराज कापणी
  201 वटांगळी वटांगळी
  202 महाशिवरात्री शिरपूर