Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

People Forum

लोक न्यायालय


कोर्टात असलेली अपघात नुकसान भरपाईप्रकरणे कायदेशीर  दृष्टीकोनातून निकाली काढण्यासाठी बराच विलंब लागतो़. अशी प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी  लोक न्यायालयाद्वारे तंटे मिटविण्याची प्रथा सन 1985 मध्ये सुरु झाली़.   ज्या मोटार अपघातात राज्य परिवहन महामंडळाचा चालक अंशतः अथवा पुर्णतः जबाबदार दिसत असेल अशा अपघातातून उद्‌भवणारी मोटार अपघात नुकसान भरपाईमागणीची प्रकरणे लोक न्यायालयाकरवी तडजोडीने मिटविण्यासाठी महामंडळाने प्रतिसाद दिला आहे. .
लोक न्यायालयात ठेवण्यात आलेली व निकाली काढलेल्या प्रकरणांचा तक्ता पुढील प्रमाणे .

अ. क्र. सन लोक न्यायालयात ठेवण्यात आलेली प्रकरणे लोक न्यायालयात निकाली काढलेली प्रकरणे
1 1985-1986 207 76
2 1986-1987 247 98
3 1987-1988 298 124
4 1988-1989 301 167
5 1989-1990 369 165
6 1990-1991 682 344
7 1991-1992 737 354
8 1992-1993 621 308
9 1993-1994 1240 636
10 1994-1995 1251 563
11 1995-1996 1602 698
12 1996-1997 1657 684
13 1997-1998 1120 478
14 1998-1999 1039 405
15 1999-2000 914 366
16 2000-2001 778 282
17 2001-2002 882 348
18 2002 -2003 776 208
19 2003-2004 487 160
20 2004-2005 359 73
21 2005-2006 404 159
22 2006- 2007 359 143
23 2007-2008 535 217
24 2008-2009 389 174
25 2009-2010 477 300
26 2010-2011 948 451
27 2011-2012 1276 575
28 2012-2013 1071 460
29 2013-2014 541 184