Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Campaign to Increase Passangers

प्रवासी वाढवा अभियान

रा. प. महामंडळ  प्रवासी वाढवा अभियान सर्व आगार व विभाग पातळीवर राबविते. प्रवासी वाढवा अभियान राबविण्याचा मुख्य उददेश हा महामंडळांपासून दूर गेलेला प्रवासी परत आकृष्ट करणे हा आहे. या अभियानात प्रामुख्याने गाडयांची स्वच्छता, नियमीतता ठेवणे, गाडयांच्या रंगसंगती व रचनेत बदल करणे त्याचप्रमाणे प्रवासी हा केंद्रबिंदू मानून त्यांना सौजन्यपूर्वक वागणूक देणे इत्यादि उपाय योजना करणे या बाबी सर्व स्तरांवर सातत्याने अंमलात आणल्या जातात. तसेच प्रामुख्याने वाहक, चालक, यांत्रिक व इतर कर्मचारी यांचे संबोधन केले जाते