Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Reservation Center Through Private Agents

खासगी एजंट मार्फत संगणकीय आगाऊ आरक्षण केंद्र

प्रवाशी जनतेच्या सोयीसाठी महामंडळाने महाराष्ट्र राज्यात खाजगी संगणकीय आरक्षण केंद्रे सुरु केलेली आहेत.

याशिवाय, महामंडळाची स्वतःची संगणकीय आरक्षण केंद्रे महाराष्ट्र राज्यात सर्व आगारे, प्रमुख बसस्थानके या ठिकाणी कार्यान्वित करण्यात आलेली आहेत.

आरक्षणासाठी एजंटची यादी