Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Different Types of Bus Services

प्रकारनिहाय वाहतुक बससेवा

महामंडळांत सेवा प्रकार नियते कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. रा.प.महामंडळ खालील प्रकारच्या वाहतूक सेवा प्रवाशांना देत असते.

1) साधी सेवा -

2) निमआराम सेवा हिरकणी - १९८२ पासून

3) वातानुकुलीत सेवा - मे १९९६ पासून (दादर - पुणे मार्गावर)

4) व्होल्वो वातानुकुलीत (शिवनेरी) - दिनांक २८ डिसेंबर २००२ पासून

5) भाडे तत्वावरील वातानुकुलीत (शिवनेरी) - डिसेंबर २००२ पासून

6) भाडे तत्वावरील शिवनेरी स्लिपर कोच - दिनांक ०५.०६.२०१३ पासून

7) यशवंती (मिडी) सेवा - सन २००२ पासून

8) निमआराम वातानूकूलीत सेवा (शीतल) - दिनांक २७.०९.२०१० पासुन (दादर - पुणे मार्गावर) दिनांक ०८.०३.२०१३ जागतिक महिलादिनाचे औचित्य साधून निमआराम बसेसचे '' हिरकणी '' असे नामकरण करण्यात आले.

दिनांक ३१.०५.२०१४ अखेर सेवाप्रकार निहाय चालविलेली नियते पुढील प्रमाणे आहेत. चालविलेली नियते पुढीलप्रमाणे आहेत -

क्र. प्रकार संख्या छायाचित्र
साधी १४५८८
यशवंती (मिडी) ४४१
हिरकणी (निमआराम) ९४७
शितल (वातानुकुलित निमआराम)
शिवनेरी १०६
अश्वमेध
शहर वाहतूक ३९०
शिवशाही वातानुकुलीत  
शिवशाही शयनयान वातानुकुलीत  
एकूण १६४८१  

ज्या प्रवाशाकडे आगाऊ आरक्षण असेल त्या प्रवाशांस शहरी बस सेवेत व महानगरपालिकेच्या हद्दीतून प्रवास सुरु होण्याच्या अगोदर 2 तास घरानजीकच्या अधिकृत थांब्यापासून ते बसस्थानकापर्यंत रा.प.बसने मोफत प्रवास करता येतो. दिनांक १६   जून २०१८  पासून प्रवासी भाडेदर खालीलप्रमाणे आहेतः

सेवेचा प्रकार दिनांक १६  जून २०१८ पासून सुधारित प्रवासभाडे दर (प्रतिटप्पा)अधिक अपघात सहायता निधी रुपये १.०० प्रथम टप्प्यात किमान प्रवासभाडे (प्रतिटप्पा)
प्रौढ मुले
साधी (साधी,यशवंती-मिडी) ७.४५+१.००
१०.००
 

५.००
 
जलद ७.४५+१.०० १०.०० ५.००
रात्र सेवा ८.८०+१.०० १०.०० ५.००
निमआराम १०.१०+१.०० १०.०० ५.००
शिवशाही (वातानुकुलीत) १०.५५+१.०० १०.०० ५.००
शिवशाही शयनयान (वातानुकूलित)* ११.३५+१.०० १५.०० १०.००
शिवनेरी (वातानुकूलित)* १८.६५+१.०० २०.०० १०.००
शिवनेरी शयनयान(वातानुकूलित)* १८.९०+१.०० २०.०० १०.००

*वातानुकूलित सेवेचे प्रवास भाडे दर ठरविताना 5.5 % प्रवासी कर विचारात घेतलेला आहे. शहरी वाहतूक सेवा महाराष्ट्र निरनिराळया 8 शहरामध्ये शहरी वाहतूक चालविली जाते.
नाशिक, नांदेड, रत्नागिरी, मिरज, वसई, नालासोपारा, अंर्नाळा, चंद्रपूर.