Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Other Important Contacts

खाते/ शाखा माहिती आधिकारी आळ्पलीय आधिकारी
वाहतुक खाते उपमहाव्यवस्थापक (चालन ) महाव्यवस्थापक (वाहतुक)
  ०२२-२३०२३९३१ ०२२-२३०७१५२८
कर्मचारी वर्ग खाते मुख्य कर्मचारी वर्ग आधिकारी महाव्यवस्थापक (कर्मचारी वर्ग )
  ०२२-२३०२३९९२ ०२२-२३००७७२६
कामगार शाखा मुख्य कामगार आधिकारी महाव्यवस्थापक (कर्मचारी वर्ग)
  ०२२-२३०८२२१० ०२२-२३००७७२६
सेवा मंडळ शाखा कर्मचारी वर्ग आधिकारी (से़ म़ ) महाव्यवस्थापक (कर्मचारी वर्ग)
  ०२२-२३०२३९१६ ०२२-२३००७७२६
भांडार व खरेदी खाते वरीष्ठ भांडार आधिकारी महाव्यवस्थापक (भांडार व खरेदी)
  ०२२-२३०२४०२६ ०२२-२३००९६४५
यंत्र आभियांत्रिकी खाते मुख्य आभियंता( चालन) महाव्यवस्थापक (यंत्र आभियंता)
  ०२२-२३०२३९६५ ०२२-२३०७८८६९
सुरक्षा वदक्षता खाते उपमुख्य सुरक्षा व दक्षता आळ्ध़ मुख्य सुरक्षा व दक्षता आधिकारी
  ०२२-२३०२३९२३ ०२२-२३०८४२०८
स्थापत्य आभियांत्रिकी खाते विशेष कार्यकारी आधिकारी (जमिन) मुख्य स्थापत्यआभियंता
  ०२२-२३०२३९७८ ०२२-२३०८२३३३
लेखा खाते सहा़ मुख्य लेखा आधिकारी वित्शि तय सल्लागार व मुख्य लेखा आधिकारी
  ०२२-२३०२३९४४ ०२२-२३०१६६७९
नियोजन खाते र्वरिष्ठ  सांखिकी महाव्यवस्थापक नियोजन
  ०२२-२३०२४०१४ ०२२-२३०१२०८७
विधी शाखा विधी आधिकारी मुख्य विधी आधिकारी
  ०२२-२३०२३९७४ ०२२-२३०७३७५३
सचिविय शाखा
मध्यवर्ती वाहन संच
वाहतुक आधिकारी सचिव म़ रा़ प़ महामंडळ
  ०२२-२३०२४०७९ ०२२-२३०८८६३२
संगणित्र शाखा वरिष्ठ प्रवि्‌रात्र्या योजना आधिकारी उपमहाव्यवस्थापक (संगणित्र)
  ०२२-२३०२४०४० ०२२-२३०७१५४३
सांखिकी शाखा वरिष्ठ सांखिक मुख्य सांखिक
  ०२२-२३०२४०१८ ०२२-२३०८५९६५