Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

वाहतूक खाते परिपत्रके

क्र. परिपत्रक तपशिल  
शिवशाही (आसनी) बसेसमध्ये दिव्यांग तसेच त्यांचे साथीदार यांना सवलत देणेबाबत. डाउनलोड
आवडेल तेथे कोठेही प्रवास (विनावातानुकुलीत शयनयान व शयन आसनी बस सेवा -२०२१-२०२२ ) डाउनलोड
आवडेल तेथे कोठेही प्रवास (विनावातानुकुलीत शयनयान व शयन आसनी बस सेवा) डाउनलोड
  डाउनलोड
  डाउनलोड