Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

Air Conditioned Shivshahi Bus Services (Pune Division)

वातानुकूलित शिवशाही बस सेवा (पुणे विभाग) Back
Air Conditioned Shivshahi Bus Services

Air Conditioned Shivshahi Bus Services

Air Conditioned Shivshahi Bus Services
विभाग मार्ग दैनंदिन फेऱ्यांची संख्या
पुणे चिंचवड ते चिपळूण, मार्गे शिरवळ 1
चिंचवड ते दापोली 1
पुणे (शिवाजीनगर ) ते नाशिक (सी बी एस ) ,मार्गे दापोडी ऑक्ट्रोई नाक 3
दापोली ते चिंचवड 1
चिपळूण ते चिंचवड 1
चिंचवड ते उमरगा मार्गे हडपसर 1
नाशिक (सी बी एस) ते पुणे (शिवाजीनगर ), मार्गे दापोडी ऑक्ट्रोई नाका 6
चिंचवड ते तुळजापूर मार्गे सोलापुर 1
तुळजापूर ते चिंचवड मार्गे सोलापुर 1
चिंचवड ते नाशिक (सी बी एस ) 3
नाशिक (सी बी एस ) ते चिंचवड 3
उमरगा ते चिंचवड , मार्गे हडपसर 1
पुणे (शिवाजीनगर ) ते शिर्डी , मार्गे लोणी 8
पुणे (शिवाजीनगर ) ते तुळजापूर ,मार्गे हडपसर 5
पुणे (शिवाजीनगर ) ते त्रीम्ब्केश्वर ,मार्गे भोसरी 6
पुणे (शिवाजीनगर ) ते महाबळेश्वर ,मार्गे कात्रज 3
पुणे (शिवाजीनगर ) ते पंजीम, मार्गे पुणे (स्वारगेट) 2
पुणे (शिवाजीनगर ) ते पेठ ,मार्गे भोसरी 1
तुळजापूर ते पुणे (शिवाजीनगर ) 5
पंजीम ते पुणे (शिवाजीनगर ), मार्गे (पुणे )स्वारगेट 2
पेठ ते पुणे (शिवाजीनगर ) 1
शिर्डी ते पुणे (शिवाजीनगर ), मार्गे लोणी 8
त्रिंबकेश्वर ते पुणे (शिवाजीनगर ) 6
पुणे (शिवाजीनगर ) ते पंजीम ,मार्गे गगनबावडा 3
पंजीम ते पुणे (शिवाजीनगर ), मार्गे गगनबावडा 3
महाबळेश्वर ते पुणे (शिवाजीनगर ), मार्गे कात्रज 3
पुणे (शिवाजीनगर ) ते नाशिक मेला स्टेन्ड , मार्गे संगमनेर बायपास 21
नाशिक मेला स्टेन्ड ते पुणे (शिवाजीनगर ) ,मार्गे संगमनेर बायपास 21
पुणे (स्वारगेट ) ते कोल्हापुर ,मार्गे सातारा बायपास 10
कोल्हापुर ते पुणे (स्वारगेट ) ,मार्गे बायपास 10