Toll Free - Helpline No.: 1800 22 1250

OUR MOTTO : "Safe & Accident Free Bus Service"

Highlight:
  • Goods Transport Services of MSRTC" For more information pl. contact :- 022-23024068
  • किल्ले रायगड दर्शन.... आता एसटीने....ते ही, माफक दरात..!
  • एसटीची नाथजल शुद्धपेयजल योजना कार्यान्वित. मंत्री,ॲड. अनिल परब यांच्या हस्ते लोकार्पण..!
  • For Technical Assistance ,Please Call 022-23053992
  • For any assistance/queries in respect of online reservation system contact our Call-Centre No. 1800221250

RTI Act

Right To Information Act - 17 Manual Information

मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मध्यवर्ती कार्यालयातील कार्य व कर्तव्याचा तपशील - read more..
    अ) मध्यवर्ती कार्यालय,मुंबई येथील अधिकारी यांच्या अधिकारांचा तपशील - read more..
    
ब) मध्यवर्ती कार्यालय,मुंबई येथील अधिकारी यांच्या कर्तव्यांचा तपशील
निर्यण प्रक्रीयेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन - read more..
नमुन्यामध्ये कामाचे प्रकटीकरण व कामाची कालमर्यादा उद्दिष्ठे साध्य करण्या करिता -read more..
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालयात उपलब्ध दस्तऐवजाची यादी. - read more..
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालय या कार्यालयामध्ये दस्तऐवजांची वर्गवारी. -read more..
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील वाहतूक खात्याचे धोरण तयार करण्याचा किंवा अंमलबजावणी करण्याच्या असलेल्या व्यवस्थेचा तपशील -read more..
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ समितीची यादी -read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील अधिकारी व कर्मचारी यांची नांवे,पत्ते व त्यांचे वेतनांचा तपशील -read more..
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ येथील मध्यवर्ती कार्यालय या सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी व कर्मचा-यांचे पगार व भत्ते. -read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील कार्यालयामार्फत तयार करण्यात येणारे अंदाजपत्रक व खर्चाचा तपशील. -read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील कार्यालयामार्फत देण्यात    येणा-या अनुदान वाटपाचा तपशील व लाभार्थींचा तपशील - read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील कार्यालयामार्फत निश्चित करण्यात आलेल्या परवानाधारकामार्फत मिळणा-या / सेवा सवलती इत्यादीची तपशीलवार माहिती. -read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील विविध खात्यातील साठविलेली माहीतीचे स्वरूप.
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील मुंबई कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता - read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील माहिती अधिकारी / अपिलीय अधिकारी यांची माहिती - read more..
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई येथील प्रकाशित माहिती - read more..


रा.प.नांदेड विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती.

परिशिष्ट-क (४.१) नुसार अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती.

अ.क्रं  गट  कर्मचाऱ्यांचे नाव  पदनाम  नियुक्तीचा दिनांक  अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेला दिनांक  अधिसंख्य पदावर देण्यात येणारे मासिक वेतन 
वर्ग-३
सुनील भानुदास काकडे 
का.क.(ता)
दि.२०.१०.१९८९ दि.०६.०३.२०२१ ३२९७८/-
वर्ग-३ प्रकाश भाऊराव मडावी   चालक-१०७३ ०३.११.२०१७ ०६.३.२०२१ १२०८०/-
वर्ग-३
तुरठवाड बाबू गोविंद चालक-१७६०० ०७.१२.१९९८  ०६.०३.२०२१ १८३२९/-
वर्ग-३
सय्यद खाजा सय्यद कासीम  चालक-१७४७९ ०४.०८.१९९९  ०६.०३.२०२१ २५२४२/-
वर्ग-४
नारायण तुकाराम सावरगावे  सहाय्यक  १०.०४.१९८९  २६.०८.२०२१ ३६४४३/-

परिशिष्ट-ड (४.२) नुसार अधिसंख्य पदावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती.

अ.क्रं  गट  कर्मचाऱ्यांचे नाव  पदनाम  नियुक्तीचा दिनांक  अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेला दिनांक  अधिसंख्य पदावर देण्यात येणारे मासिक वेतन 
वर्ग-३
राजु बच्चनसिंग तितरे 
वाहक-२८४२
०२.११.१९९८ १८.०२.२०२१ १८७३०/-
वर्ग-३ सदानंद दिगंबर गिरेवार  वाहक-३७८० ०२.११.१९९८ १७.०२.२०२१ २३०५९/-
वर्ग-३
महमद गौस खुर्शिद मोमीन  वाहक-१२७७ २८.०५.१९९४  १७.०२.२०२१ २४६२६/-
वर्ग-३
शेख बाबू शादुल्ला  चालक-१६७५६ ०४.०६.१९९४ ०९.०३.२०२१ २८७३७/-
वर्ग-३
गोविंद शंकर घोरपडे  चालक-१४२०६ २३.०४.१९८७  २२.०२.२०२१ २५०१७/-
वर्ग-३
राजकुमार कोंडिबा वालकर  चालक-९४६६ ०३.०६.१९९७  ०८.०३.२०२१ २७३८८/-
वर्ग-३
प्रभाकर माधवराव जक्कलवाड  चालक-१८१२६ २२.०७.१९९९  १०.०३.२०२१ १८१२६/-
वर्ग-३
राजेंद्र रमेश जिरेवार  चालक-१८९२२  २१.०३.१९९८  २४.०२.२०२१ २४२५७/-